KHULUNGA ENYAMA ESIKE YA MAITO

Endalo yabirire khwalungile obobwa bwa maito nende chikhanu,luno khwenya khubone enga khunyala khwalunga enyama esike ,bakali bamanyile khutekha na kamafura,namwe khusamba .
1.BIENYIBWA
 a. Enyama esike 
b. Maito esie 
c.  Kumukhelekhe 
d.  Chumbe   
e.   Bitungulu bie kamasafu.

2.ENGILA YEKHUTEKHA 
Khasia kamechi kabile pie ,mala yinikhamo enyama esike khu nusu ye lisaa. 
Enyama eyoo nomalile khukhwinikha kibukule mala ore mulucho ,ramo kumukhele sikelo nisio wasima.


Lunga enyama eyo yolane khuya bulayi ,neyile khalakilamo bitungulu ,linda khudakika chibili bitungulu biye. Onyala wereba sina sikila nakhuramo bitungulu bimalilisi? nisio khwenya kuli kumunga’o kwayo nonyowa khuramo kuwechanga.


Bukula maito esie tubasia nende kamechi kululamo maito eyo efwane buyu,chukha maito eyo munyama ,tekha kudakika chirano aba yayile.
Enyama esike yino onyala walia yong’ene namwe nende bilio nibio wasima.

follow me at www.nellymedia .co.ke for latest news,entertainment, culture ansd sport

Robert Wekesa

REPORTER at NELLYMEDIA NEWS
DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION
FREELANCE JOURNALIST BASED IN BUNGOMA COUNTY
follow me at www.nellymedia .co.ke for latest news,entertainment, culture ansd sport

One thought on “KHULUNGA ENYAMA ESIKE YA MAITO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *