BONNY KHALWALE YAKALEKHWA NENDE MUKHAE WEWE HUKHURANGA

Senetor hukhuranga Kakamega kaunti Bonny Khalwale yakhalekwa nende mukhae wewe hukhuranga Adelaide Khalwale nunundi mabwebwe. Mukhae hoyo yakhanyakhana nende bulwale bwa cancer.

Adelaide yakhakhubana nende bulwale yoho khuchakila mwaka kwa 2003. Bandu biabukhane bakhamwenyela Khalwale hoyo tsingulu khubela mukhae atsili khusieba nende tsinjolosi.

Mubunge wi ikolomani Bernard Shinali abele khuyabo benyele Khalwale khwikasa mubutinyu yoho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *