BAKHANGARANI BA MT KENYA OKHWAKANANA MERU

Bakhangarani khukhwama chimbeka che busebe bakanane munyongesa neli kamakhumi kataru kumwesi kwa likhumi lilala kumwiko kwa chifuma chibili na likhumi na tisa mulukoba lwa Meru khulosia khumbakha ya eripota ya BBI.


Angaki wa bakhangarani kamakhumi bacha okhwimenyelesia kamakhuwa kali muripota ya BBI niombo baane kamebasio kabwe.


Yakhaba kario bakhangarani baukhane eyi abandi nabenya bukalukhani bwa kamalaka kali muripoti ya BBI kabirire mutolondo ya bachumbe na abandi bakhayile bali barere eripota eyo mubamenywa be sibala sia Kenya bakhole burobosi bwe kamebasio.

follow me at www.nellymedia .co.ke for latest news,entertainment, culture ansd sport

Robert Wekesa

REPORTER at NELLYMEDIA NEWS
DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION
FREELANCE JOURNALIST BASED IN BUNGOMA COUNTY
follow me at www.nellymedia .co.ke for latest news,entertainment, culture ansd sport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *