BADAKTARI BABOLI BALAHUNGA MUKHONO BBI

Badaktari baunji mukhono makhuba kahandichwi mu iripoti ya BBI kabola,kenyekhana khubee nende mukanda kutsa khusinjilila makhuba ka bahinzili vi tsisibitali.


Khali nikali karyo, khubirila khu mukanda kwabo kwa Kenya Medical Practitioners and Dentists Union kuboli,khuranjitswa khu mukanda yoko shikhutsa khumala minyakhano chili mmukanda ku bulamu tawe.


Mukhongo wu mukanda yoko Dr.Daniel Yumbya aboli,kenyekhana iripoti eyo ihenze khu maakhuba manye bulemu bwa bateresa,khumala migomo chiu buli khasee chya badaktari nende bateresa nende khuchehitsa isabu ya balwale mu tsisibitali tsya referral.


Nakwo mukanda kwa bateresa hasi wu muhandichi mukali wu mukanda kwabo Seth Panyako baboli,niba makhuba kali mu iripoti ya BBI kalatinnywa,kalakhonya mu khuchehitsa migomo chiu buli khasee chya bateresa.

Ashioyah Zephaniah

Ashioyah Zephaniah

REPORTER at NELLYMEDIA NEWS
DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION
Ashioyah Zephaniah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *