BABUKHA BASOMELA I.C.T KHUCHAKA KHWISINJILILA KHUMAKHUBA KUBUCHUMI

Babukha basomela makhuba ka technology balinende bwiyangu bulei bukhwikulitsa nende khunyola tsishilinji.


Yaka karulana nende lwa mukanda ku buchumi mu tsicounty tsili himbi nende inyanza ya Victoria wa Inter Regon Economic Network-IREN khwirulitsi nende khuikula isokoni wa bandu batsa khutambua makhuba ka technology.

Handii balanyola bwiyangu bukhumanyikhana nende khukulitsa butaalamu bwabo.


James Shikwati nali mukhongo humukanda kwa IREN aboli mmulukha kwa matukhu kabili kubele mu town ya Kakamega, Shikwati aboli, mukanda yoho kwalahenza khu machomo kanne ka serkali ne lichomo liu khuenya khukhonya babukha babee ne injila yu khwinjilila bene mmakhuba ku buchumi.


Yaka ne makhuba kaunjwilwi mukhono nende weshye wu mukanda kwa SAIPE Justin Mutobera urebi serikali ingali nende yetso tsi tsicounty khuinjitsa babukha mmakhuba kanyala khubushitsa buchumi.

Ashioyah Zephaniah

Ashioyah Zephaniah

REPORTER at NELLYMEDIA NEWS
DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION
Ashioyah Zephaniah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *