BUMESI BWAMALILE BARAKA

Bumesi bwe kamalwa ,enjaka ,eraba ,nende kamalesi akandi kye khumesia kabele enga bilio khu baraka bakali .lelo buli abundu musibala sino kamalwa kakhakwanibwa ta kanyolekha mala niko kalakilanga bandu nabatibia bulamu na khubofula na abandi batoya.


Kamalwa kama simachamacha na kaba nende engila yekhukakoya na lundi kamalule kano basakhulu bakasusunanga bise bia koloba na bakholile kimilimo,na lundi yaba nabarengekhe abwenao nio yaba bise bia khwikicha namwe khukambila mulala wabwe aundi achile sibacho nende liba lilayi lie sirekere namwe ekholo.


Lelo siekhuukia abana bauuna makhelebende emalule nabala besikhana lelo banywa kamalule khukhila abebusi babwe ,nireba bamayi bamuchuli bakhame waye ?  abana bakhana bano bali ba mayi bamuchuli,be basoleli bapapa ba muchuli.


Abana befwe bekhupile mumalwa baunya endekhelo,sili sieukia kamamalwa kano kekhupile mubisomelo kakilile abana khwituba mubikholwa bibi enga obwifwi,chingonelo, nende sileka ,nomenyelesia bulayi bikholwa bia basomi khwituba mukhosia bisomelo ebechanga betubile nende khurumikhila kamalesi kekhumesia.


Nanu nie khunyala khwekicha khulondekhana nende khutasikha khwe kamalwa nende kamalesi kakhumesia ?  Engila yenyibwa ebewo nio elanyala khubombia burumikhi bwe kamalesi kekhumesia niombo aundi ulwibulo lwa baraka lulama.

follow me at www.nellymedia .co.ke for latest news,entertainment, culture ansd sport

Robert Wekesa

REPORTER at NELLYMEDIA NEWS
DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION
FREELANCE JOURNALIST BASED IN BUNGOMA COUNTY
follow me at www.nellymedia .co.ke for latest news,entertainment, culture ansd sport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *